ข้อมูลการประชุม
ลงทะเบียน
สถานที่การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

คุณนัยน์ภัค หงษ์รัตน์ (เลขานุการภาควิชาฯ)

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์. 053-935552-4 โทรสาร. 053-936112

มือถือ. 081-167-8291

E-mail : naiyapak_nim@hotmail.com

 

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-935552-3 โทรสาร.053-936112