ข้อมูลการประชุม
ลงทะเบียน
สถานที่การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

การลงทะเบียนร่วมงาน CCOG 2019

       

ค่าลงทะเบียน

     
ก่อน 15 มกราคม 2562

2,500 บาท

หลัง 15 มกราคม 2562 3,000 บาท
     
   
 
CCOG Night :
CCOG Night : Welcome Dinner
  วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  18.00 - 22.00 น. อยู่ระหว่างการติดต่อกับโรงแรม
  (ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานประชุมฯ)
       
     
  เงินสด (ชำระที่ผู้รับลงทะเบียน)
  เช็ค (ขีดคร่อม) สั่งจ่าย : "CCOG 2018"
  โอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    ชื่อบัญชี "CCOG 2018" เลขบัญชี : 408-572414-4
     
ใบลงทะเบียน
     
     
โดยส่งหลักฐานการลงทะเบียนมาที่
 
naiyapak_nim@hotmail.com
 
0811678291
 
053-936112
 

 


 
โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับ
     
 
       
       
       
       
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-935552-3 โทรสาร.053-936112