ข้อมูลการประชุม
ลงทะเบียน
สถานที่การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 “Chiangmai Conference in OB&GYN (CCOG 2019) : Advanced Practice”

CCOG IN LOVE

วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แนวทางการรักษา เทคนิคต่าง ๆ เทคโนโลยีใหม่และยาใหม่  มีการปรับปรุงพัฒนาไปเป็นอย่างมาก โดยอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้จากการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับเพื่อให้การดูแล รักษาผู้ป่วยหรือสตรีตั้งครรภ์ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดความเสี่ยง และการสูญเสียในโรคที่ป้องกันได้ แพทย์และบุคลากรที่ทำงานในกลุ่มงานด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจะต้องให้การดูแลสตรีทุกช่วงวัย ทั้งด้านการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคสตรี การตั้งครรภ์และการคลอด ดังนั้นงานวิจัยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจึงมีหลากหลายสาขา เช่น โรคทางนรีเวช การตั้งครรภ์และการคลอด การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และวัยทอง ซึ่งการดูแลรักษาเหล่านั้นบางอย่างก็อาจปฏิบัติได้ในโรงพยาบาลทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องทำในโรงพยาบาลระดับใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์เท่านั้น การที่แพทย์ทางสูติ-นรีเวช แพทย์ทั่วไป และพยาบาล ได้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย  การดูแลสตรีตั้งครรภ์ การวินิจฉัยก่อนคลอดและการคลอด  จะช่วยให้แพทย์ พยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อการดูแลรักษาสตรีในแต่ละกลุ่ม ได้ทันกับความรู้ในยุคปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นทางการแพทย์ได้ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทหลักในด้านวิชาการ การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรวบรวมและเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้แก่ แพทย์ทางสูติ-นรีเวช แพทย์ทั่วไปและพยาบาล ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การดูแลรักษาทางสูติ-นรีเวชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-935552-3 โทรสาร.053-936112