ข้อมูลการประชุม
ลงทะเบียน
สถานที่การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานที่จัดงานประชุมวิชาการ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-935552-3 โทรสาร.053-936112