ข้อมูลการประชุม
ลงทะเบียน
สถานที่การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
  โครงการการจัดประชุมวิชาการ CCOG 2015  
  ใบแจ้งความประสงค์สนับสนุนงานประชุมวิชาการ CCOG 2015  
  หนังสือขอเชิญออกบูทและสนับสนุนงานประชุมวิชาการ CCOG 2015  
  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ CCOG 2015
  แผ่นพับ/โบร์ชัวร์ CCOG 2015
  หนังสือขอเชิญออกบูทและสนับสนุนงานประชุมวิชาการ CCOG 2016  
  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ CCOG 2016
  แผ่นพับ/โบร์ชัวร์ CCOG 2016
  หนังสือขอเชิญออกบูทและสนับสนุนงานประชุมวิชาการ CCOG 2017  
  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ CCOG 2017
  แผ่นพับ/โบร์ชัวร์ CCOG 2017

  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ CCOG 2018
  แผ่นพับ/โบร์ชัวร์ CCOG 2018

       
       
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-935552-3 โทรสาร.053-936112